Условия за записване


Записване за пътуване :
1.1.Записването е възможно по телефон, факс или e-mail, чрез туристически агенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответните консулски служби. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, внесените от Потребителя такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно условията на консулството, както и 30 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора.
3. Цени и плащане.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по следната банкова сметка на Туроператора:
МИРА ТРАВЕЛ ЕООД

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена за автобусните и  самолетните програми. Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане 14 календарни дни преди датата на пътуване за автобусните програми и 20 календарни дни преди датата на пътуване за самолетните програми, ако не е упоменато друго.
3.4. Цените са калкулирани при курс „купува” евро/лев на БНБ.
3.5. Увеличение на цената, което се счита за значително, когато е в повече от 5% от пакетната цена, е възможно: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/, която осигурява репартиране и болнично лечение.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ /касов бон или фактура/. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове, посочени в т. ІІІ от Договора за организирано пътуване, плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и пътуването се счита за анулирано.
4.3. Преди началото на пътуването, към всеки сключен договор се предоставя само 1 брой сертификат за сключена застраховка по чл.97 от ЗТ, валиден за Потребителя/ите, които са го подписали.
4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване
4.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.6. Потребителят се задължава:
4.6.1. При пътувания извън България да си осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.6.2 Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено сьгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора или Турагента не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границите на България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.
4.6.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.6.4. Да спазва законите на страната, за която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
4.6.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
4.6.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.6.7. При непроведено пътуване да върне сертификата, посочен в т. 4.3.
4.7. Потребителят има право:
4.7.1. В срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице (не се отнася за резервации по ранни записвания), което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
4.8 Потребителят декларира с настоящия договор, че закупува предоставеното му от Туроператорa организирано туристическо пътуване без цел препродажба
5. Отговорност на Страните
5.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на потребителя всички платени суми, без тази част от тях за такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

  • забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;

  • анулации и прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;

  • отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;

  • недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършените правонарушения.

5.3. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
а) потребителят, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на
Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, отказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това;
г) случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като Туроператорът не може да избегне този ден от седмицата. Освен това описанието и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител. При загубени лични документи от страна на Потребителя, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи за телефон и други, са за сметка на Потребителя.
5.4. Ако Туроператорът направи значителна промяна, посочена в т.3.5., той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони са действителни и Туроператорът ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7 дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с други от същата или по-висока категория или класа, не се счита за промяна на Договора.
6. Анулации и неустойки
Отказ от пътуване и прекратяване на договр от страна потребителя се заявява писмено. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорьт удържа следните неустойки ,ако не е упоменато друго с приложение или анкес
6.1 За Промоционални оферти, оферти по ранни записвания и оферти “ последен момент” В тези случаи туроператора удържа внесената от клиента сума дори клиента да се откаже в рамките на 24 часа :
6.2 . Потребителят има право да се откаже от пътуването без неустойка до 3 дни след записване и внасяне на депозит.
6.3 В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
1. при пътуване в чужбина:
а) след изтичане на срока по член 6.2 и до 40 дни преди датата на пътуването – без неустойк
б) от 39 до 20 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
г) от 19 до 10 дни преди датата на пътуването - 70% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от 10 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
2. при пътуване в страната:
а) след изтичане на срока по член 6.2 и до 20 дни преди датата на – без неустойка
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита
в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.
(3) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по алинея 1, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на цялата или част от стойността на заявените услуги.
(5) При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете на плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.
7 Спорове и рекламации.
7.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставянето на тристранен или четристранен протокол, върху който на всяка страница фигурира дата, име и подпис на: потребителя, представителя на място от българска страна, хотела (хотелиера) и чуждестранния туроператор , посрещнал потребителя (за четристранен протокол). В срок от 3 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора/Турагента писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон или фактура/.
7.2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.
Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.
7.3. Туроператорът се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.
8. Условия по резервации направени по Промоционални оферти, оферти по ранни записвания и оферти “ последен момент” .
8.1. В случай, че Потребителят се записва за Организирано пътуване по Промоционални оферти, оферти по ранни записвания и оферти “последен момент” се сключва анекс между Потребителя и Туроператора в който са посочени съответните условия по тези оферти.
8.2. Подписанният от двете страни Анекс е неразделна част от Договора за организирано пътуване.